Algemene Voorwaarden

Artikel 1: DEFINITIES

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, verstaan onder:

 

  • Opdrachtnemer: onderneming Feniks Taxaties & Expertise Diensten B.V., die haar activiteiten aanbiedt als zijnde taxateur roerende kostbaarheden en expertise diensten, tevens opdrachtnemer. 

  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer de opdracht verstrekt om door haar aan te wijzen goederen in de meest ruime zin van het woord en meer specifiek kostbaarheden, sieraden, juwelen, horloges en gebruiksvoorwerpen te taxeren en/of expertise diensten te verlenen.

  • Opdracht: iedere door de opdrachtgever verstrekte schriftelijk en mondelinge opdracht tot het taxeren en/of leveren van expertise diensten voor de opdrachtnemer.

  • Kostbaarheden: Het op grond van de opdracht door opdrachtnemer te taxeren goed zijnde juweel, sieraad, horloge, losse edelsteen, gebruiksvoorwerpen in de ruimste zin.

  • Taxatie: Het determineren en op waarde schatten van kostbaarheden op basis van door de taxateur tot zijn beschikking zijnde informatie en gegevens. Gewaardeerd op basis van de in de opdracht beschreven doelstelling van de rapportage.

  • Expertise diensten: Het laten repareren, restaureren, ontwerpen, realiseren van kostbaarheden.

  • Taxatierapport: Document welke is opgesteld na de taxatie. Hierin wordt elk object met de specifieke eigenschappen vermeld inclusief de waarde. Een fotobijlage dient te worden gezien als aanvulling op de omschrijving.

  • Overeenkomst: Iedere overeenkomst die met betrekking tot de opdrachtgever tot het taxeren van de kostbaarheden tot stand komt tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoerring van die overeenkomst. 

  • Partijen: opdrachtnemer en de opdrachtgever gezamenlijk.

 

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken de el uit van alle door de opdrachtgever gegeven schriftelijke en mondelinge opdrachten, op door opdrachtnemer

verrichte werkzaamheden. En alle door opdrachtnemer met de opdrachtgever te sluiten of gesloten overeenkomsten.

 

Artikel 3: OVEREENKOMST  

3.1 Een overeenkomst en/of opdracht komt tot stand nadat opdrachtnemer een door opdrachtgever daartoe getekend document heeft ontvangen. 

 

3.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om opdrachten en taxatie verzoeken zonder opgaaf van redenen of haar moverende redenen terug te geven.

 

3.3 Door de opdrachtgever verlangde wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.

 

Artikel 4A: TAXATIE DIENSTEN

4.1 Opdrachtnemer verbindt zich bij het tot stand komen van de overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot een deugdelijk taxatierapport. Te maken op basis van door de taxateur gedane inspectie van de kostbaarheden gecombineerd met het inspecteren en op echtheid toetsen van door de opdrachtgever verstrekte waardepapieren.

De werkzaamheden omvatten onder meer, inspectie, externe research, toetsing op echtheid, beschrijving en fotografie van elk object.

 

4.2 Opdrachtgever verplicht zich alle in zijn/haar bezit zijnde informatie over de kostbaarheden te overleggen c.q. mede te delen, zoals aankoopbewijzen, certificaten, garantiebewijzen en eventuele eerdere taxatierapporten.

 

4.3 Opdrachtgever geeft in de opdrachtformulering aan wat het doel van de taxatie is (zoals verzekering, nalatenschap, verkoop etc.)

 

4.4 Hulppersonen/ondersteuning al of niet met specifieke expertise in overleg. 

 

4.5 Opdrachtnemer spant zich in het taxatierapport binnen 14 dagen na de laatste inspectie dag, en nadat alle gevraagde informatie door opdrachtgever zijn overlegd aan opdrachtgever ter hand te stellen. Aan deze tijdsindicatie kunnen echter geen rechten ontleend worden.

 

Artikel 4B: EXPERTISE DIENSTEN

4B.1 Opdrachtnemer verbindt zich bij het tot stand komen van de overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot een deugdelijk overeengekomen dienstverlening.

 

4B.2 Goederen/objecten dienen door de opdrachtgever te zijn verzekerd voor alle door hem gewenste voorvallen. Opdrachtnemer en eventuele derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade of verlies.

 

Artikel 5: PRIJZEN EN BETALING

5.1 Opdrachtnemer bevestigt de toepasselijke tarieven in de uitgebrachte offerte. 

 

5.2 Overige kosten verband houdend met de uit te voeren werkzaamheden worden – na overleg met opdrachtgever – zonder toeslag bij opdrachtgever in rekening gebracht.

5.3 Facturatie geschiedt in 2 termijnen. Betalingstermijn aanbetalingsfactuur omgaand, betalingstermijn slotfactuur 14 dagen.

5.4

Voor het verzenden van het gereedgekomen rapport wordt 50% van het te factureren bedrag in rekening gebracht. Betalingstermijn uiterlijk 14 dagen.

Na betaling van de eerste termijn wordt het rapport verzonden tegelijkertijd met de slotfactuur van 50%. Ook voor deze factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de werkzaamheden moeten worden aangehouden door aanlevering van aanvullende informatie door de opdrachtgever, worden de reeds verrichte werkzaamheden in rekening gebracht, betalingstermijn 14 dagen. 

5.5 Ten aanzien van betalingen en verrekeningen is de administratie van de opdrachtnemer altijd bindend.

5.6 Verrekening of schuldvergelijking door de opdrachtgever is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

5.7 Indien opdrachtnemer de vordering in een gerechtelijke procedure, arbitrage of bindend advies daaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, is de opdrachtgever gehouden de met de procedure gemoeide daadwerkelijke gemaakte kosten aan opdrachtnemer te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procureurs en procesgemachtigden alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en het vastrecht.

Artikel 6: OVERMACHT

6.1 Onder overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer wordt verstaan elke onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was. 

6.2 Indien de opdrachtnemer door overmacht verhinderd is binnen de gestelde termijn haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen, wordt de leveringstermijn verlengd met de duur dat de opdrachtnemer door overmacht, direct of indirect, verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen.

 

6.3 Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is de opdrachtgever gehouden het reeds uitgevoerde deel van de verplichtingen aan opdrachtnemer te vergoeden.

 

Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Bij de uitvoering van de werkzaamheden spant de opdrachtnemer zich in de overeengekomen diensten te leveren zoals het een redelijk handelend dienstverlener betaamt.

 

7.2 De opdrachtgever garandeert dat hij de rechtsgeldig eigenaar is van de te taxeren kostbaarheden dan wel dat hij de volmacht aantoonbaar heeft gekregen de kostbaarheden te laten taxeren. Tevens garandeert de opdrachtgever dat alle aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde waardepapieren, zijnde taxatierapporten, certificaten, aankoopbewijzen eigendom zijn van de opdrachtgever dan wel hij rechtsgeldig over beschikt. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aansprakelijkheid betreffende iedere mogelijke schending van voornoemde garanties.

 

7.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt dan wel deze gegevens niet tijdig heeft verstrekt.

 

7.4 De door de opdrachtnemer genoemde waarden in een taxatierapport dienen uitsluitend

het doel waarvoor de taxatie is opgemaakt. Door derden kunnen hier geen rechten aan ontleend worden

 

7.5 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om een taxatierapport terug te trekken in geval van nieuwe informatie dan wel voortschrijdend inzicht. Met de dan tot beschikking zijnde informatie kan een herziening van de rapportage plaatsvinden.

 

7.6 De taxatie is een schatting van een aannemelijk oordeel, na specialistisch onderzoek met de aan de opdrachtnemer beschikbare middelen en kennis op dat moment. Voor determinatie van een object is adequate specialistische kennis ter beschikking. Uitgebreid archief, toegang tot specialistische bronnen en netwerk van specialisten op diverse gebieden. Aanvullend specialistische apparatuur. Conditie van het goed alsmede economische omstandigheden en specifieke marktbewegingen zullen de waarde van het object beïnvloeden.

 

7.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen, waaronder begrepen nalatigheid, fouten, onjuiste toeschrijvingen, authenticiteit of onjuiste waarden, in de taxatie ten gevolge van:      

A    Omstandigheden van buitenaf zoals verandering in de markt betreffende dit voorwerp, informatie die niet publiek toegankelijk is of nieuwe inzichten van             deskundigen.

B    Het niet verschaffen van volledige of onjuiste informatie door opdrachtgever.

 

7.8 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor verzekering van de kostbaarheden, in het bijzonder in die  gevallen dat het object meegenomen wordt om door een externe specialist beoordeeld te worden.

 

7.9 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever en derden, voortvloeiend uit of verbandhoudend met de uitvoering van een overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag met een maximum bedrag van € 10.000,-

 

Artikel 8: OPSCHORTING EN BEëINDIGING

8.1 Indien er naar mening van de opdrachtgever een gebrek is in de uitvoering van de opdracht aan de zijde van opdrachtnemer, dient hierover binnen 14 dagen na ontvangst van het taxatierapport schriftelijk te worden gereclameerd. Opdrachtnemer zal onderzoek doen naar het gebrek en de opdrachtgever binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen, informeren over de uitkomst van het onderzoek.

 

8.2 Opdrachtnemer is gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang (a) de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of (b) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden doormiddel van een schriftelijke kennisgeving, indien:

 

A.    De opdrachtgever enige verplichting op grond van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

B.    Ten aanzien van de opdrachtgever faillissement of surseance van betaling is aangevraagd dan wel, indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is,             schuldsanering is aangevraagd.

C.    De opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

D.    De opdrachtgever komt te overlijden.

 

8.3 indien de opdrachtgever enige bepaling van deze algemene voorwaarden schendt, of het taxatierapport gebruikt voor illegale doeleinden, criminele activiteiten dan wel iedere andere onwettige activiteit dan:

 

A.    Trekt de opdrachtnemer het taxatierapport terug en dient cliënt het rapport te vernietigen. Voorts zal deze overeenkomst onmiddellijk beëindigd worden;

B.    De opdrachtgever heeft na beëindiging geen recht op teruggave van het voor de opdracht betaalde bedrag.

C.    De opdrachtgever is gehouden de uitgaven en kosten of wel de schade die opdrachtnemer leidt voortkomend uit de schending van deze voorwaarden en enig         onwettelijk gedrag aan opdrachtnemer te vergoeden.

 

8.4 Alle vorderingen die opdrachtnemer in de gevallen bedoeld in dit artikel op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.

 

8.5 Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die ontstaat doordat opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst opschort of de overeenkomst ontbindt op grond van een omstandigheid als bedoeld in dit artikel. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens haar geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijken of geleden schade als gevolg van opschorting of ontbinding van de overeenkomst door opdrachtnemer.

 

Artikel 9: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

9.1 Op alle overeenkomsten die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht dan wel uit de uit te voeren werkzaamheden waarvoor deze algemene voorwaarden gelden, is het Nederlands recht van toepassing.

 

9.2 Alle geschillen van welke aard dan ook die tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden berecht door de arrondissementsrechtbank Oost-Brabant, onverminderd het recht van de opdrachtnemer om de opdrachtgever te dagvaarden door de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. In voorkomend geval kan gekozen worden voor mediation. Een geschil is aanwezig zodra een der partijen zulks schriftelijk aan de ander heeft medegedeeld.

 

Artikel 10 INWERKINGTREDING

10.1 Deze algemene voorwaarden treden in werking en zijn bekrachtigd op 15 april 2020 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.